Referat og indstilling fra d. 25-2-14

Referat og indstilling fra møde i område 2 afholdt d. 25. februar 2014 hos Bjarne Petersen

Der var mødt 22 personer da Carsten Christiansen bød velkommen

Carsten gennemgik kort hjortelaugets formål

Derefter fik Niels Møller ordet og fortalte om årets gang i område 2

Der er nedlagt af krondyr 3 spidshjort- 1 tolvender – 1 hind og 2 kalve

Dåvildt nedlagt 9 spidshjorte 16 dåer- 15 kalve

Vi håber at alt er indberettet og det ser ud til at folk har overholdt hjotelaugets indstilling, det er meget positivt. Der er desværre ikke skudt nok set i forhold til bestanden. Der blev i alt nedlagt 21 stk. vildt på fællesjagten

Vi forventer at den nye jagttidsbekendtgørelse underskrives i den form som har været til høring, dvs. at vi så får udvidet jagttid på dåvildt.

Der skal igen i år være hjortevildttælling denne gang d 7. og 8. marts

Fællesjagten med NST bliver i 2014 d. 25. november

Vedr. forvaltning kom der forskellige synspunkter frem, og det gav en rigtig god debat og til sidst kom der en fælles indstilling for område 2

Følgende synspunkter:

Ingen restriktioner på dåvildt – vent et år med det

Krondyr er gået ok men mener ikke man skal nedlægge flere som i 2013 – bør ikke være helt fri

Det er ikke helt så let som man tror

De nye jagttider på dåvildt blev forklaret

Det må helst ikke være sådan at man skyder alle de store hjorte

Kronhjortejagten bør måske afkortes

Vi skal huske at vi skal forvalte bestanden af kronvildt

Skal der måske sættes et max antal på

Evt. frede hjorte i september

 

Efter det blev man enige om fælles indstilling for område 2

Kronvildt: Der må nedlægges spidshjorte og fra ulige 12ender og større

Dog max 2 stk. af de store i område 2     –     ingen mellemhjorte

 

Dåvildt: ingen restriktioner i område 2

Derefter var der valg, det var på forhånd afgjort at Carsten Christiansen var på valg,

Foreslået blev flere kandidater, eneste kandidat som var villig til at modtage valg var

Rene Wind og han blev efterfølgende valgt

 

Så blev der tid til punktet evt.

Der blev givet information omkring Afrikansk svinepest og evt. følger deraf

Der blev også fortalt om JKF Hjemmesiden og Danmarks Jægerforbund Hjemmeside

Det blev aftalt at man bør indberette hjortevildt senest 1 døgn efter det er nedlagt