Vedtægter for Hjortelaug Als

 

Hvem kan deltage:

Lodsejere, jagtlejere, jagtforeninger samt enkeltpersoner med særlig indsigt eller interesse for hjortevildt kan deltage.

 

Formål:

Hjortelaug Als skal arbejde for at der sker en forvaltning af hjortevildt på Als.

Det er formålet at sikre en bæredygtig udvikling af en fritstående bestand af hjortevildt på Als.

Herved forstås etablering og forvaltning af så stor en bestand af fritstående hjortevildt som, området kan bære.

Det skal sikres at bestanden til enhver tid, har en naturlig sammensætning både hvad angår kønsfordeling og aldersfordeling.

 

Hjortelaugets sammensætning:

Hjortelauget består af en styregruppe og fem hjortegrupper som er geografisk bestemt.

Styregruppens opgaver:

Afvikling af det årlige årsmøde, koordinere arbejdet mellem hjortegrupperne samt at formidle lauget’s interesser.  

 

Styregruppen sammensættes således

1 koordinator

1 repræsentant udpeget af DJ Sønderborg (kun hvis denne ikke er koordinator)

2 repræsentanter fra hver hjortegruppe

 

Hjortegruppernes opgaver:

At varetage den lokale forvaltning samt skabe dialog med lokalbefolkning.

 

De fem hjortegrupper er opdelt således:

Område 1 er det nordlige Als, er Sandvigvej, Ravnsbjergvej, Egebjergvej Ugebjergvej, Ahlmannsvej, Voldgade og Brokbjergvej

Område 2 er det midt østlige Als, er Færgevej, Asseballe st. Skakkenborg, Landevejen, Nordborgvej, Ahlmannsvej

Område 3 er det midt vestlige Als, Banegårdsgade, Langdel, Landevej.

Område 4 Sydlige Als inkl. Kegnæs, Hørup Klint, Klinteskoven, Skovbyvej, Landevejen

Område 5 Sønderborg området inkl. Kær halvø

 

Valg af koordinator og repræsentanterne i hjortegrupperne

Koordinatoren:

Det første år er koordinaten udpeget af JKF Sønderborg. Fra og med årsmødet 2014 vælges Koordinatoren på årsmødet for en periode på 2 år.

Repræsentanterne fra Hjortegrupperne:

Repræsentanterne er udpeget af JKF Sønderborg frem til første valg. Derefter skal der første gang primo 2014 foretages valg i de 5 hjortegrupper, hvor kun én er på valg hvert år. Dvs. at man er valgt for en toårig periode. Det afgøres ved lodtrækning hvem af de to repræsentanter i de respektive områder, som er på valg første gang.

De vælges på det årlige lokale hjortegruppemøde, som skal være afholdt senest den 28. februar.

 

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun foretages på årsmødet og med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

 

Ordinært årsmøde

Årsmødet er den højeste myndighed i alle laugets anliggender.

Stemmeret har, personer over 18 år som er beboer på Als eller er jagtberettigede på Als

Det ordinære årsmøde afholdes inden udgangen af april.

Første gang den 22. april 2013

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være koordinatoren i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Dagorden for det ordinære årsmødes offentliggøres på DJ Sønderborgs hjemmeside mindst 8 dage før afholdelse.

Dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om laugets virke siden sidste ordinære årsmøde.

3. Indkomne forslag.

4. Valg af koordinator. Foretages ved simpelt flertal

5. Valg af suppleant til koordinator, skal vælges blandt styregruppens 10 medlemmer

6. Eventuelt.

 

 

Stiftelsesdato 3. september 2012.

                                                                        Seneste rettelse vedtaget d. 18. april 2017

 

 

Hjortevildtjagtens 10 bud:

 

1. Afpas afskydningen til terrænets bæreevne og i dialog med naboerne.

2. Skyd mindst én kalv for hvert nedlagt voksent dyr.

3. Overhold den frivillige fredning.

4. Skyd ikke diegivende hundyr i oktober.

5. Afhold max 4 fællesjagter pr. jagtsæson på et givet areal, med mindst 3 ugers interval.

6. Afhold ikke selskabsjagter i vildtets brunstperiode.

7. Træn på skydebanen ikke på jagt, skyd kun til vildt i situationer, du mestrer på skydebanen.

8. Har du skudt til hjortevildt, der ikke ligger synlig forendt, så skyd ikke til mere vildt i samme retning fra samme post.

9. Planlæg ikke jagt efter naboens jagter, hvis det ikke er aftalt indbyrdes.

10. Brug de legitimerede schweisshundeførere.