Referat fra Årsmødet afholdt d.22. april 2013 på Notmarkhus

Først var det Eigil Thomsen som bød velkommen til alle og en særlig velkomst til Klaus Sloth og Jens Sørensen fra Haderslev Dyrehave

Der var mødt 31 deltagere heraf 8 styregruppe medlemmer + koordinator

Det var det første årsmøde efter stiftelsen

Bjarne Petersen Elstrup, blev valgt som dirigent – som konstaterede at det var indvarslet ifølge vedtægter

Det blev nævnt at der ingen pkt. 3 og 7 findes i vedtægter – men det må ændres når der engang skal rettes i vedtægterne

Beretning:

I beretningen blev der fortalt hvem der sidder i styregruppen og at lauget var stiftet d. 3. september 2013

Der er i 2012 nedlagt 3 kronhjorte

Der er søgt om 2 mdr. jagttid på dåvildt fra 2014 som man håber og tror bliver vedtaget

Der er igen i 2012 afholdt en fællesjagt sammen med Naturstyrelsen, der blev nedlagt flere dyr inde i Nørreskoven, som udenfor, under jagten, det var modsat af første gang som var i 2011

Der er generelt i jagtåret 2012/13 kun nedlagt ca. det halve antal dåvildt som året før

Område 1: Henning Karlsson takkede Aage for hjælp på deres hjortegruppemøde. Der blev valgt 5 mere i deres område til hjælp i gruppen, det gør også at hele området er repræsenteret. Der var stor debat om kronvildt. I område 1 må der endnu ikke jages dåvildt.

Område 2: Niels Møller fortalte at der var mødt 23 mand til hjortegruppe møde på Notmarkhus, der var meget god stemning på mødet. Der blev lavet en indstilling til dåvildt som siger der er ingen begrænsning i dette i forhold til jagttidsbekendtgørelsen. Vedr. kronvildt er indstillingen at der må skydes hind, kalv, spidshjorte og fra ulige 12 ender og større dvs. man skåner mellemhjortene

Område 3: Aage W. Andersen fortalte at der kun var mødt få, men de der var kommet til hjortegruppemødet fik en god snak og man indstillede det samme som i område 2.

Område 4: Henrik Hansen fortalte at der var mødt 18 mand til deres hjortegruppemøde, der blev opfordret til at de lokale jagtforeninger tog i debat i deres foreninger så man evt. kunne få en udmelding og deltagelse fra disse. Næste møde bliver afholdt d. 24. oktober på Tandslet skole.

Område 5: Egon Hansen fortalte at der var ringet til en 12-15 personer, men at der ikke var afholdt møde i området da der ikke var stemning for et sådant møde endnu, man forventer at afholde møde i oktober.

Eigil Thomsen fortalte at der ved vildttællingen d. 8. og 9. marts var talt 225 dåvildt og en tommelfingerregel siger man kan gange tallet med 2, så har vi mange nu. Der blev ligeledes talt 29 krondyr

Der kan ikke nedlægges hind og kalv nok – vildt skaden bliver for stor hvis vi ikke er aktive. Så indtil nu viser det sig at de tal Hans Valentin fremlagde for 4 år siden holder stik.

Hjortelag Als er på frivillig basis og vi håber at så mange som muligt vil deltage, men husk at man ikke skal blive ved med at revse folk når der sker fejl

Hvad kan vi gøre for at der kommer flere til vores møder?

Debat: En mente der var flere end 5 kronhjorte i området

Er jagttid på dåvildt udskudt til 2016?

Jens Hangaard svarede, nej det mener vi ikke – det som vi ønsker er indsendt de sidste 2 år og vi forventer at det bliver fra og med 2014

Beretning blev enstemmigt vedtaget

Indkomne forslag:

Der var et forslag fra område 1 om at kronvildt bør være i 1 laug for hele Als og ikke som nu delt ud i 5 områder

Der blev spurgt hvorfor forslaget er stillet

Svaret var at det for at område 2 ikke skyder så meget at vildtet ikke kommer til Nordals

En mener at man bør beholde de 5 områder

En siger at område 2 netop har begrænset sig og roser at der er taget den beslutning, der dannes hjorte rudler og hvis de vandrer er der muligheder for at nedlægge dyr flere steder.

Der blev nævnt at der kun er nedlagt 1 kalv i fire år og hjorte kan nedlægges

Der blev spurgt til styregruppens indstilling til forvaltning af kronvildtet, og svaret var at det er den sammen som område 2 og 3

Der blev nævnt at Nørreskoven måske et det eneste reelle område på Als hvor de kan være stationært hele året.

Så var der afstemning om forslaget, der var 0 stemmer for og 28 i mod, forslaget blev ikke vedtaget.

Valg af suppleant for koordinator:

Aage W. Andersen blev valgt

Evt.:

Klaus Sloth fortalte om sit nye job i Naturstyrelsen

Der blev gjort opmærksom på at man bør bruge DJ´s Jægeren til annoncering.

Der blev spurgt om vi får indberetning fra Falck om dyr som er afgået i trafikken eller andet – svaret var at det gør vi ikke, men vi vil undersøge muligheden

En mente at der bør annonceres i lokalaviserne hvis der er møde

En sagde at de lokale jagtforeninger skal huske at få deres medlemmer med evt. via sms

Radio Als kan evt. Bruges til annoncering – evt. også ”opslagstavlen” i JV

Det kan måske også være manglende interesser der gør at flere ikke er mødt, der er jo kun jagttid på dåvildt i område 2

Dirigenten takkede for god ro og orden og koordinatoren takkede dirigenten

 

Referent           Aage W. Andersen